Sieć „My Obywatele” jest nieformalnym, dobrowolnym i samorządnym porozumieniem demokratycznych stowarzyszeń, wspierających się w działaniach zgodnych z duchem jego Manifestu, a także podejmujących wspólne działania, jako podmiot zbiorowy. Naszym celem jest zrzeszanie małych organizacji, których liczebność gwarantuje bezpośrednie zaangażowanie wszystkich członków w działalność statutową, poszanowanie dla kultury demokratycznej, realny wpływ na kształtowanie programu, celów i metod działania swojej organizacji. 

Infrastruktura Sieci powstała przy wsparciu środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jednak docelowo porozumienie ma działać w sposób samowystarczalny.

Metody działania

1) Dla realizacji celów, w których powołana została Sieć, może ona podejmować wszelkie niezbędne działania, które nie są sprzeczne z Manifestem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadą neutralności politycznej porozumienia, rozumianą jako brak wsparcia dla konkretnych ugrupowań politycznych bądź osób pozostających na stanowiskach politycznych lub ubiegających się o nie (możliwe jest natomiast popieranie konkretnych inicjatyw inicjowanych przez siły polityczne).

2) W szczególności, Sieć wspiera prowadzoną działalność statutową swoich członków.

3) Najwyższą władzą Sieci jest organizowane co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym zgromadzenie ogólne członków, zwane dalej Kongresem.

4) Główne cele i metody działania na najbliższe 12 miesięcy wyznaczają przyjmowane bezwzględną większością głosów uchwały podejmowane podczas Kongresu. Zapis postanowień stanowi roczny plan działania, którego realizację Kongres powierza określonym członkom Sieci.

5) Kongres powierza jednej z organizacji członkowskich prowadzenie Sekretariatu na najbliższy rok. Zadania Sekretariatu określa Statut Sieci „My Obywatele” w rozdziale „Prawa i obowiązki”

6) Miejsce i czas kongresu zostaje ustalone przez aktualny sekretariat sieci i zostaje podane do informacji członków co najmniej 60 dni przed wyznaczoną datą.

7) W głosowaniach podczas Kongresu obowiązuje zasada „jedna organizacja = jeden głos”. W imieniu organizacji członkowskich głos zabierają osoby uprawnione i zgłoszone do sekretariatu sieci jako oficjalni delegaci.

8) Decyzje podczas Kongresu podejmowane są zwykłą większością głosów delegatów obecnych na zebraniu.

9) Dla celów bieżącej komunikacji wewnętrznej używane są listy dyskusyjne i poczta elektroniczna. Techniczne i organizacyjne zasady współpracy przechowywane są w aktualizowanej na zasadzie wiki bazie wiedzy. Zawiera ona wszystkie ustalenia i szczegółowe procedury dotyczące organizacji pracy i realizowanych zadań.

10) Kongres może ustalić dodatkowy regulamin prac Sieci, regulujący sprawy szczegółowe, nie objęte postanowieniami niniejszego Statutu. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem i nie może wykraczać poza realizację celów określonych w przyjętym przez Kongres rocznym planie działania.

Członkostwo

1) Sieć ma charakter otwarty, demokratyczną decyzją członków (uchwała Kongresu) może być poszerzana o dodatkowe inicjatywy, które spełniają wymogi formalne oraz deklarują respektowanie celów i wewnętrznych zasad Sieci.

2) Członkami zwykłymi Sieci mogą być organizacje, których struktura i praktyka funkcjonowania są zgodne z zasadami demokracji i partycypacji, w tym przede wszystkim: a) najwyższą władzą statutową jest w nich ogół członków (zebranie walne); b) zarząd rozlicza się przed członkami ze swojej działalności, w formie regularnej sprawozdawczości oraz poddawania się weryfikacji wyborczej; c) liczba członków organizacji nie przekracza 100 osób.

3) Członkami wspierającymi mogą być podmioty o formie prawnej innej niż stowarzyszenie, w tym inicjatywy nieformalne oraz organizacje liczące więcej niż 100 członków jeśli są zarządzane w sposób demokratyczny.

4) Formalnym warunkiem przystąpienia do Sieci jest złożenie stosownej deklaracji w imieniu organizacji, przez osoby mające demokratyczny tytuł do jej reprezentowania oraz przyjęcie jej przez zgromadzenie ogólne sieci (kongres).

5) Organizacja członkowska może zostać wykluczona z sieci wyłącznie w głosowaniu podczas Kongresu na uzasadniony i formalny wniosek innego członka. Wykluczenie może nastąpić na skutek łamania statutu, nieprzestrzegania wewnętrznych zasad sieci, działania na jej szkodę lub szkodę innych organizacji członkowskich.

6) Kongres Sieci deleguje na jedną z organizacji członkowskich zadanie prowadzenia sekretariatu przez najbliższy rok.

Prawa i obowiązki członków

1) Prawo do brania udziału we wszelkich pracach, poprzez wyznaczonych delegatów, oraz głosowania za ich pośrednictwem.

2) Prawo do bycia wyznaczanym przez ogół członków na organizację-sekretariat Sieci (na rok).

3) Prawo do korzystania z usług, szkoleń i produktów dostępnych w wewnętrznej ofercie członków sieci.

4) Prawo do korzystania z marki sieci oraz innych produktów wspierających rozwój i promocję członków sieci.

5) Obowiązek udziału w pracach sieci, w miarę możliwości, ale z dochowywaniem podjętych zobowiązań/terminów oraz z obowiązkowym udziałem w corocznym kongresie.

6) Organizacja pełniąca w danym roku funkcję sekretariatu ma ponadto obowiązek: a) prowadzenia rejestru członków; b) sprawozdawczości; c) koordynacji list dyskusyjnych i głosowań przez Internet; d) ustalenia i podania do wiadomości członków miejsca i czasu kongresu, z co najmniej 60. dniowym wyprzedzeniem; e) realizacji innych zadań powierzonych jej przez Kongres.

7) Organizacja prowadząca sekretariat może zlecić niektóre ze swoich obowiązków innej organizacji będącej członkiem sieci.

Zasady współpracy wewnątrz Sieci

1) Równości (1 organizacja = 1 głos).

2) Kadencyjności funkcji w ramach Sieci (przechodnie prowadzenie sekretariatu).

3) Transparentności (sprawozdawczość, jasność rozliczeń finansowych wewnątrz sieci).

4) Solidarności (w tym pierwszeństwa we współpracy przy projektach, preferencyjnych zasad współpracy odpłatnej itp.).

 

Statut Sieci „My Obywatele” [PDF]


Niniejszy statut jest zapisem obowiązującym do najbliższego kongresu sieci.

Do najbliższego kongresu sekretariat sieci prowadzi Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” z siedzibą w Łodzi.