Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”

Organizacja zawiązana przez aktywistów, którzy od 2000 r. wydawali niezależne pismo „Obywatel” (obecnie „Nowy Obywatel”). Racją jej istnienia są wysiłki na rzecz urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej, opartej na fundamencie możliwie najbardziej egalitarnego i demokratycznego modelu ustrojowo-gospodarczego. Przyjmują one postać działalności wydawniczej i publicystycznej, uzupełnianej innymi formami merytorycznego i ideowego wsparcia dla prospołecznych reform systemowych oraz oddolnej aktywności obywatelskiej. SOO prowadzi również studio graficzne Kooperatywa.org, oferujące m.in. kompleksową obsługę publikacji.

www.soo.org.pl

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku, stworzyli je ludzie z różnych miast Polski, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat jako swoje miejsce na ziemi wybrali ten przepiękny i gościnny zakątek Lubelszczyzny – powiat Lubartów i poczuwają się do odpowiedzialności za przyszłość tego regionu. Mieszkają w kilku sąsiadujących ze sobą wsiach zajmując się działalnością artystyczno-edukacyjno-społeczną.

www.dlaziemi.org

Stowarzyszenie „Akcja Konin”

Stowarzyszenie „Akcja Konin”

Chcemy mieć udział w:

 • monitorowaniu działań władz lokalnych tak, by nie robiły nic za naszymi plecami i nie wydawały bezużytecznie pieniędzy mieszkańców,
 • tworzeniu realnej, a nie przepisanej strategii rozwoju regionu,
 • działaniach, dzięki którym miasto będzie się rozwijało, a nie kurczyło,
 • stworzeniu niezależnego od władzy i biznesu lokalnego forum wymiany informacji (strona, blogi, kawiarenki obywatelskie, forum itp.),
 • organizowaniu spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego,
 • tworzeniu instytucji rzecznika praw mieszkańca,
 • tworzeniu rzeczywistych konsultacji społecznych,
 • kształtowaniu planów urbanistycznych,
 • tworzeniu nowego pomysłu na wygląd miasta,
 • połączenia starej i nowej części miasta,
 • poprawie działania komunikacji miejskiej,
 • integrowaniu stowarzyszeń i fundacji tak, by wzajemnie się wspierały i stanowiły siłę zdolną do wywierania wpływu na działania władz,
 • opracowaniu pomysłu na kulturę nie dla urzędników, lecz dla mieszkańców,
 • nacisku na władzę w celu ograniczenia liczby urzędników i wydatków na administrację – outsourcing zadań,
 • promowaniu nowoczesnych rozwiązań miejskich i regionalnych,
 • tworzeniu lokalnych marek,
 • ściąganiu do miasta ważnych i aktualności kulturalnych i obywatelskich.

 

www.akcjakonin.pl

Stowarzyszenie „My Poznaniacy”

Stowarzyszenie „My Poznaniacy”

Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym grupy mieszkańców Poznania, których łączy chęć wspierania drugiego filaru współczesnej demokracji – DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ. Chcemy działać na rzecz współpracy DEMOKRACJI INSTYTUCJONALNEJ, w tym Rady Miasta Poznania i jej komisji z obywatelami – wyborcami.

Naszą działalność rozumiemy jako istotny element społecznej, demokratycznej kontroli władzy. Chcemy informować o konfliktach i pomóc w ich rozwiązaniu, aby organy administracji działały zawsze kompetentnie i demokratycznie, ekologicznie i zgodnie z naszymi wspólnymi, europejskimi wartościami.

www.my-poznaniacy.org

Initiative and Referendum Institute Europe

The Initiative and Referendum Institute Europe

Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe) to międzynarodowy think tank prowadzący badania i szkolenia z zakresu procedur i praktycznego zastosowania mechanizmów demokracji bezpośredniej. IRI Europe jest apolityczną, nienastawioną na zysk organizacją z siedzibą w Marburgu w Niemczech. Zrzesza ekspertów i praktyków zajmujących się instytucjami inicjatywy obywatelskiej i referendum.

Misją IRI Europe jest kształtowanie demokracji przedstawicielskiej poprzez wzmacnianie demokracji bezpośredniej. Dzięki tworzeniu i rozwijaniu instytucji inicjatywy obywatelskiej i referendum korzystnie zmieniają się relacje między rządzącymi a rządzonymi, a demokracje stają się prawdziwie przedstawicielskie.

www.iri-europe.org

Mehr Demokratie

Mehr Demokratie

Mehr Demokratie to ponadpartyjne stowarzyszenie działające od 1988 roku na rzecz pożytku publicznego. Celem organizacji jest wspieranie i rozwój demokracji bezpośredniej.

Mehr Demokratie zrzesza ok. 6 tys. członków. Działalność organizacji finansowana jest ze składek członkowskich i darowizn. Mehr Demokratie organizuje kampanie na rzecz demokratyzacji oraz inicjuje obywatelskie inicjatywy ustawodawcze – wspólnie z innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.

Mehr Demokratie doradza przy obywatelskich inicjatywach ustawodawczych i referendach. Ocenia pod kątem merytorycznym praktyczne zastosowanie demokracji bezpośredniej. Bierze udział w pracach nad reformami demokracji bezpośredniej i tworzy projekty ustaw.

www.mehr-demokratie.de

Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój”

 Biuro Interwencji Obywatelskiej

Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój” prowadzi Biuro Interwencji Obywatelskiej. Podstawą działalności BIO jest szeroko pojęta ekologia z nastawieniem na ochronę środowiska opartą na zrównoważonym rozwoju, ochronę przyrody, ochronę zwierząt, ochronę wód. BIO w swoich założeniach stanowi pomost między obywatelem, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami a urzędami różnych szczebli samorządu oraz administracji publicznej w rozstrzyganiu spraw z w/w zakresu. Biuro bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydawania postanowień i decyzji środowiskowych, uchwalania i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, postępowaniach przed sądami administracyjnymi, jako strona. Nowością, w skali kraju są nadzory obywatelskie nad prawidłowością postępowań administracyjnych. Skład osobowy BIO zapewnia odpowiedni poziom strony w postępowaniach za względu na współpracę z Biurem z fachowcami z zakresu prawa(wieloletnie doświadczenia w prawie administracyjnym, środowiskowym, zagadnieniach ekologicznych) oraz fachowcami merytorycznymi, często byłymi urzędnikami szczebla wojewódzkiego, znającymi w/w zagadnienia w praktyce. To wszystko pozwala łamać bariery istniejące w Polsce, gdzie udział społeczeństwa w postępowaniach traktowany jest, jako zło konieczne i bardzo często nie uwzględniany w decyzjach. W praktyce kończy się to protestami społecznymi lub co najmniej niezadowoleniem. BIO toruje drogę w tych zawiłych sprawach. Jego misją jest utworzenie podstaw funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w polskich realiach.

www.bio-gda.org

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur SADYBA

 Logo Stowarzyszenia SADYBA

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur SADYBA powstało w 2004 r. by chronić krajobraz kulturowy i naturalny jako całość oraz jego elementy zagrożone zniszczeniem z powodu niewiedzy, bezmyślności lub świadomego działania. Stowarzyszenie edukuje, prowadzi działania o charakterze interwencyjnym oraz działania długofalowe:

 • od 2004 r. akcję Ratujmy Aleje w celu wstrzymania wycinek alei przydrożnych
 • od 2005 r. działania w celu utworzenie Starowierskiego Parku Kulturowego i Mazurskiego Parku Narodowego
 • od 2009 r. realizuje projekt Zagubione wioski Puszczy Piskiej w celu przywrócenia pamięci o wsiach, które po 1945 r. rozszabrowano i zlikwidowano
 • od 2010 r. uczestniczy w ogólnopolskiej koalicji „Oddajcie Parki Narodowi”
 • w 2009 r. książką „Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona” Stowarzyszenie zainicjowało serię wydawniczą „Ślady w krajobrazie”

Wszystkie działania Stowarzyszenia opierają się na pracy społecznej i wkładzie finansowym wnoszonym przez członków.

www.sadybamazury.wordpress.com

Stowarzyszenie Doradców Prawnych

 Stowarzyszenie Doradców Prawnych

Stowarzyszenie Doradców Prawnych [SDP] to organizacja pozarządowa działająca w Polsce, jak i za granicą – aktualnie Europa, z planami na USA i Kanadę. Stowarzyszenie skupia jako członków zwyczajnych magistrów prawa – specjalistów w danych dziedzinach. Członkami są prawnicy-praktycy, jak również teoretycy, którzy aktywnie wspierają działalność SDP (zarówno jako członkowie zwyczajni, jak również wspierający i honorowi). Głównymi nurtami działalności SDP jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej jak również działanie na rzecz powszechnej dostępności do pomocy prawnej i promocja działalności zawodowej doradców prawnych. Powyższe cele są realizowane poprzez współdziałanie z organami administracji, instytucjami publicznymi, organizacjami samorządów zawodowych, przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz z działalnością Stowarzyszenia i jego członków, organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów czy konkursów, organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodowego, poradnictwa, a w szczególności organizowanie punktów bezpłatnych konsultacji prawnej dla osób najuboższych.

www.doradcyprawni.org

Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa”

 Logo SS "Spóła Działa"

Jesteśmy grupą pięciu młodych kobiet i w 2012 roku założyłyśmy Spółdzielnię Socjalną „Spóła Działa”. W ramach działania Spółdzielni prowadzimy studio fotograficzne i pracownię plastyczną. Studio przyjmuje zlecenia indywidualne jak i zlecenia na większe sesje fotograficzne, kampanie. W pracowni plastycznej prowadzimy natomiast szereg działań artystycznych: organizujemy kursy i warsztaty artystyczne dla dorosłych i dzieci, w ramach studia Banda – zajmujemy się renowacją mebli. Pod nazwą Papiery Wartościowe funkcjonuje natomiast studio ilustracji. W swojej działalności cenimy prostotę, oryginalność i jakość wykonania. Organizujemy również i angażujemy się w akcje kulturalne, społeczne i ekologiczne.

www.spoladziala.pl

Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna”

Logo Inicjatywy Warszawa Społeczna

Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna” powstała na fali oddolnego sprzeciwu wobec likwidacji warszawskich szkół i przedszkoli oraz prywatyzacji szkolnych stołówek, jednocząc rodziców i pracowników, studentów i działaczy społecznych – warszawiaków zainteresowanych losem swojego miasta. Członkowie Stowarzyszania dostrzegają, że likwidacja i prywatyzacja jest częścią szerszego procesu: wycofywania się samorządu z odpowiedzialności za usługi publiczne i prywatyzacji dóbr wspólnych – edukacji, przestrzeni miejskiej czy kultury – w imię interesów wąskich i wpływowych grup i lobby.

W naszych działaniach bazują na całościowym i pozytywnym programie opartym na:

 • Aktywnej polityce społecznej, edukacyjnej, mieszkaniowej i pracowniczej.
 • Zwiększeniu wpływu mieszkańców na proces podejmowania decyzji przy wykorzystaniu mechanizmów budżetu partycypacyjnego i demokracji uczestniczącej.
 • Sprawiedliwości społecznej będącej koniecznym warunkiem ekonomicznej efektywności i społecznego rozwoju.

 

www.warszawaspoleczna.org

Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie

Logo DZS

Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie jest niezależną, ogólnopolską organizacją studencką powołaną w celu obrony praw i interesów studentek i studentów, którzy zorganizowali się wobec fatalnej sytuacji szkolnictwa wyższego oraz projektów reform proponowanych przez Ministerstwo. Zmierzają one do wprowadzenia płatnych studiów i przekształcenia uczelni w przedsiębiorstwa produkujące dyplomy. Zdaniem członków szkoła wyższa posiada doniosłą rolę społeczną i jest czymś więcej niż tylko instytucją zawodową, przygotowującą studentki i studentów do wejścia na rynek pracy.

Aktywność Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego ma również wymiar międzynarodowy. Organizacja jest częścią Międzynarodowego Ruchu Studenckiego (International Students’ Movement). Wspólnie ze studentami z Europy i świata występują przeciwko postanowieniom tzw. Procesu Bolońskiego, które prowadzą do komercjalizacji uczelni i objęcia ich nadmiernymi wpływami sektora prywatnego.

W Demokratycznym Zrzeszeniu Studenckim jest miejsce dla każdej studentki i studenta uczących się w szkole wyższej. Państwowej czy prywatnej, w trybie dziennym czy zaocznym, na uniwersytecie czy politechnice. To nie ma znaczenia. Ważna jest chęć do działania na rzecz środowiska studenckiego i uczelni, a także akceptacja idei wolnej i sprawiedliwej edukacji.

www.demokratyczne.pl

Związek Zawodowy Meblarzy RP

Logo ZZM RP

Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczpospolitej Polskiej zajmuje się ochroną pracowników w firmach, przy których funkcjonuje, a także opieką nad szeregiem innych placówek. Działalność związku koncentruje się ponadto wokół emerytów, osób na samozatrudnieniu oraz tzw. prekariuszy. Udzielana jest im pomoc w sprawach prawnych oraz sporach z pracodawcami.

Profil Związku Zawodowego Meblarzy RP

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”

logo Regio

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” jest organizacją pozarządową, mającą swoją siedzibę w Łodzi i w swoich działaniach przede wszystkim skupiającą się na obszarze miasta, jak również województwa łódzkiego. Priorytetem działalności Centrum jest propagowanie i rozwój szeroko pojętej nauki oraz jej praktyczne wykorzystanie. Naszym celem jest działanie na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Łodzi i regionu łódzkiego.

Centrum w swoich działaniach skupia się na projektach, stanowiących połączenie kultury i turystyki. Od 2009 r. prowadzi działania związane z dziedzictwem filmowym Łodzi: Szlak Dziedzictwa Filmowego Łodzi, serwis internetowy www.filmowalodz.pl, projekt „Poznaj filmową Łódź”, publikacja „Przewodnika po filmowej Łodzi”. Inne projekty Centrum to m.in. stworzenie Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, praca przy budowie portali poświęconych Łódzkiemu Szlakowi Konnemu, a także Szlakowi Bursztynowemu, obu przebiegających przez województwo łódzkie.

www.regiocentrum.pl

Nowe Peryferie

logo NP

Niezależny internetowy magazyn publicystyczny poświęcony krytycznej analizie wydarzeń w Polsce i na świecie oraz aktualnym sporom ideowym. Ukazuje się od 2010 roku. Redakcja Nowych Peryferii stara się łączyć przystępność formy z ambitnymi i nieszablonowymi treściami. Na łamach NP publikują autorzy różnych prospołecznych orientacji ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem demokratycznej lewicy. Głównym celem, jaki przyświeca redakcji, jest podważenie przekonania o nieuleczalnym polskim zapóźnieniu i konieczności imitacji zachodu oraz poszukiwanie alternatywnych perspektyw myślowych oraz dróg rozwoju dla kraju. W styczniu 2012 pismo wydało elektroniczny zbiór tekstów pt. „Czy Polska to peryferie?”

www.noweperyferie.pl

Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

logo SocLab

Kolektyw Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” powstała we wrześniu 2011 roku z inicjatywy pracowników i absolwentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

www.soclab.org.pl

Stowarzyszenie „Pakt dla Kultury”

logo "Pakt dla kultury"

Stowarzyszenie Pakt dla Kultury to platforma w swoim zamierzeniu mająca łączyć wszystkie organizacje i ludzi, dla których Września jest warta zachodu. Działalność koncentruje się na dwóch głównych nurtach: promocji sztuki współczesnej, zachęcaniu mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w najnowszej kulturze, nie tylko jako konsumenci, ale także współtwórcy i działaniach obywatelskich w zakresie polityki lokalnej. Głównym celem Paktu jest stworzenie mieszkańcom peryferii możliwości spotkania się ze sztuką współczesną, dialogu prowadzącego do zrozumienia. Oczywiście bardzo ważnym aspektem jest edukacja kulturalna. W zakresie działalności obywatelskiej przede wszystkim koncentrujemy się na pobudzaniu aktywności społecznej i świadomości współodpowiedzialności za miejsce, w którym razem żyjemy.

Pakt dla Kultury prowadzi teatr amatorski Dwa Teatry, który wystawia tylko polski dramat współczesny. Najczęściej są to sztuki społecznie zaangażowane, pokazujące problemy polskiej prowincji, ale także spektakle przybliżające mieszkańcom nowe zjawiska inscenizacyjne.

www.dwateatry.blogspot.com

Spółdzielnia Socjalna „Prana”

logo PRANA

Punktem startowym było pragnienie propagowania zdrowego, ekologicznego, wegetariańskiego stylu życia oraz idei ruchu spółdzielczego. W trakcie spotkań pomysły ewoluowały. Niektóre zostały odłożone na  na później, inne znajdują odzwierciedlenie w projekcie, jaki narodził się w umysłach młodych spółdzielców, a który nabrał już realnych kształtów – ekologiczny bar „Spółdzielnia”.  

„Spółdzielnia” stała się miejscem twórczej pracy oraz propagowania idei, które ich do siebie zbliżyły i o które codziennie walczą. Serwują kawę i  herbatę wyprodukowane zgodnie z  zasadami sprawiedliwego handlu. Posiłki przyrządzane są z produktów ekologicznych kupowanych bezpośrednio u małopolskich rolników.  Promują zdrową, wegetariańską i wegańską dietę. Ponadto restauracja jest chyba jedynym tak otwartym miejscem w Krakowie. Na miejscu odbywają się koncerty, wystawy, warsztaty, projekcje filmów oraz dyskusje na tematy społeczne.

www.spoldzielnia.org

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” reprezentuje zarówno rolników, jaki i producentów rolnych oraz przetwórców. Rokrocznie organizuje wypoczynek dla wiejskich dzieci z niezamożnych rodzin. Liderem organizacji jest Marian Zagórny, organizator radykalnych protestów w obronie polskiego rolnictwa, konsumentów oraz budżetu państwa.

Kooperatywa Izerska

logo_KI

Kooperatywa Izerska jest „dzieckiem” dwóch idei. Od strony „matki” Kooperatywa Izerska to kontynuacja myśli, która przyświecałazałożycielom Unii Izerskiej. Unia Izerska – Stowarzyszenie i wcześniej nieformalna grupa przyjaciół to dusza nowego przedsięwzięcia, emocje, wrażliwość, talenty artystyczne i empatia. Jak pisaliśmy kilka lat temu: „kieruje nami wolność i zachwyt nad pięknem tego zakątka Ziemi”. Nic się nie zmieniło. Pogórze Izerskie nadal zachwyca i ściąga do siebie kolejnych marzycieli o lepszym i piękniejszym świecie.

„Ojcem” Kooperatywy jest myśl Edwarda Abramowskiego, zasiana w Izerach w dużej mierze za sprawą łódzkiego Stowarzyszenia, które wznawia pisma przedwojennych polskich spółdzielców, dostarcza wiedzy i umiejętności organizacyjnych i gospodarczych. Mamy nadzieję, że połączenie tych dwóch sił da w Izerach nową energię do zmian i pozwoli zrealizować wiele naszych wspólnych marzeń.

Naszą wizją jest Pogórze Izerskie różnorodne, gościnne oraz bogate kulturowo i gospodarczo. Mikro-świat, rządzący się własnymi prawami, oparty na życzliwości, współpracy i umiejętności dzielenia się i godzenia swoich prywatnych interesów w imię lepszego jutra dla całego naszego otoczenia.

www.kooperatywaizerska.org

Fabryka Demokracji

fd

 

 

 

„Fabryka Demokracji” jest to grupa tworzona przez kilku młodych działaczy społecznych dotychczas związanych z różnymi lewicowymi organizacjami pozarządowymi. Jak przekonują, „Fabryka Demokracji” jest niehierarchicznym i demokratycznym kolektywem, którego celem jest budowa wspólnot społecznych w lokalnych środowiskach będących tamą przeciwko zalewowi korporacyjnego konsumpcjonizmu, egoizmu i deficytowi demokracji.  Członkowie kolektywu uważają, że to obywatele muszą nauczyć się brać sprawy w swoje ręce i walczyć o swoje prawa.  W tym celu chcą pobudzać potencjał obywatelski mieszkańców Torunia.  „Fabryka Demokracji” istnieje od niedawna, ale jej aktywiści zdążyli już zaangażować się w obronę klubu „Cafe Draże”, który był jednym z ważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta.

Spółdzielnia Socjalna „Owocni”

owocni4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnię Socjalną „Owocni” tworzy grupa młodych ludzi z województwa łódzkiego, którzy postanowili połączyć zarabianie pieniędzy z promocją spółdzielczości oraz zdrowej żywności i odpowiedzialnej konsumpcji.  Właśnie dlatego zdecydowali się na stworzenie pijalni soków mieszczącej się przy ulicy Piortrkowskiej.  Uroczyste otwarcie pijalni odbyło się 21 września. Od tego czasu łodzianie mogą korzystać z bogatej oferty „Owocnych”. W pijalni można skosztować nie tylko pysznych, świeżo wyciskanych soków warzywno – owocnych bez substancji konserwujących, ale również zup owocowych,  sałatek oraz deserów bez dodatku cukru.